Operativni konzalting

Za investicije u ugostiteljske i turističke objekte koji podliježu obveznom razvrstavanju i kategorizaciji

Priprema projektne i ostale dokumentacije za ishođenje dozvole za obavljanje djelatnosti hotela, heritage (baština) hotela, difuznih i integralnih hotela, hotela lječilišne vrste i hotela posebnih standarda, aparthotela, turističkih naselja, turističkih apartmana, kampova, marina, soba i apartmana u domaćinstvu.

Analiza i implementacija zakonskih rješenja iz područja turizma, graditeljstva i zdravstva nužnih za provedbu postupka obveznog razvrstavanja i kategorizacije ugostiteljskih i turističkih objekata.

Pregled projektne dokumentacije i davanje mišljenja o njezinoj usklađenosti s propisima iz područja turizma, temeljno sa Zakonom o ugostiteljskoj djelatnosti i podzakonskim propisima koji reguliraju kategorizaciju ugostiteljskih objekata.

Procjena validnosti i objedinjavanje dokumenata potrebnih za kategorizaciju.

Sudski/obrtni registar (djelatnost tvrtke/obrta).

Zemljišne knjige, ugovori o najmu/zakupu, kupoprodajni ugovori, rješenja o nasljeđivanju, ugovori o koncesiji (pravo raspolaganja).

Dokumenti iz prodručja graditeljstva – namjena objekta, građevinske dozvole, uporabne dozvole i ostali dokumenti kojima se dokazuje uporabljivost objekta, prema Zakonu o gradnji – sadašnjem i prethodnim).

Dokumenti iz područja turizma i kategorizacije ugostiteljskih i turističkih objekata koji se razvrstavaju i/ili kategoriziraju (hoteli, kampovi i marine).

Provjera usklađenosti s programom HACCP.

Procjena rizika i isplativosti investicije (prije, za vrijeme i nakon izgradnje objekata).

Praćenje tijeka realizacije investicije.

Fizički obilazak objekta i kontinuirana provjera realizacije investicije s obzirom na uvjete za buduću obaveznu kategorizaciju do izdavanja pozitivnog rješenja nadležnog upravnog tijela.

Izrada procjene isplativosti investicije/projekta prethodno kategoriziranih objekata (postupak zakonske ponovne kategorizacije objekta).

Izrada pisanog konzultativnog nalaza i mišljenja u najkraćem roku.

Pribavljanje informacija o dostupnim fondovima EU te sredstvima iz programa RH za investicije iz područja ugostiteljstva, turizma, hotelijerstva, razvoja kampova i marina, namijenjenih poslovnim subjektima iz područja turizma, gospodarstva, malog poduzetništva i obrta.